Informació respecte els afiliats


L'associació com afiliat:

T'informa

Atenent els teus dubtes i les teves consultes en matèria de consum, bé sigui com a caràcter general, bé en relació amb determinats productes i serveis.

T'orienta

Perquè la seva única preocupació són els consumidors

Et defensa

Gestionant les reclamacions i tramitant les denúncies a què hi hagi lloc, arribant al nostre servei, representar als nostres associats i exercint les corresponents accions en defensa dels mateixos, de l'Associació o dels interessos generals dels Consumidors i usuaris.

Segons la llei general per a la defensa del consumidor i usuari (B.O.E.Nº 176 24 juliol 1984) tens dret a:
a) La protecció contra els riscos que puguin afectar la salut o la seguretat.
b) La protecció dels interessos econòmics i socials.
c) La indemnització pels danys i la reparació dels perjudicis soferts.
d) La informació i l'educació en matèria de consum.
e) La representació, la consulta i la participació.
f) La protecció dels drets amb procediments eficaços, en especial davant de situacions d'inferioritat, subordinació i indefensió.